van idee tot uitwerking

van mogelijkheden tot verplichtigingen

Een nieuw gemeenschapshuis voor Gulpen

Gulpen kende al lang een gemeenschapsvoorziening aan de Kiebeukel, het Patronaat genaamd. O.a. jeugdactiviteiten van Gultico (Gulpener Tiener Contact), kienavonden, jeugdcarnavalszittingen vonden hier plaats. Het gebouw was gedateerd en eind jaren zeventig van de vorige eeuw besloot de gemeenteraad van Gulpen om een multifunctionele voorziening op de plek van de voormalige pastorie tegenover de St. Petrus kerk te bouwen. Zo ontstond in 1979 Ontmoetingscentrum Timpaan, met zalen voor uitvoeringen, vergaderruimten, bibliotheek, peuterspeelzaal etc.  Timpaan stond letterlijk in het centrum van de gemeenschap en werd goed gebruikt voor allerlei activiteiten.

In de jaren die volgden, verdwenen steeds meer activiteiten uit Timpaan: de bibliotheek werd ondergebracht bij het Sophianum, de peuterspeelzaal kreeg een plek bij het Dr. Ackenshuis, later vertrok het UVV. De gemeente Gulpen gaf het beheer van Timpaan over aan het NV Vrijetijdcentrum, die als kerntaak het beheer van het zwembad in Gulpen had.

In 2010 nam de Raad van de Gemeente Gulpen-Wittem een nieuw accommodatiebeleid aan, dat stelde alle sportterreinen en gemeenschapshuizen onder beheer van de gemeente overgedragen zouden worden aan beheerstichtingen, met vertegenwoordigers van deze terreinen en gemeenschapshuizen.

Voor Timpaan duurde het tot 2011 voor de gemeente de toenmalige gebruikers van Timpaan de opdracht gaf om een beheerstichting te vormen voor de verdere exploitatie. Enkele vertegen­woordigers van een vijftal verenigingen hebben als werkgroep de mogelijke exploitatie van Timpaan onderzocht. De conclusie was dat er weinig draagvlak was bij de gebruikers voor het vormen van een beheerstichting en dat een sluitende exploitatie van Timpaan financieel niet mogelijk was in de toenmalige staat, mede gelet op de jarenlange forse negatieve exploitatieresultaten.
In de jaren die volgden stopte de NV Vrijetijdscentrum met het beheer van Timpaan en werd Timpaan slechts incidenteel gebruikt voor grote uitvoeringen maar de staat van onderhoud verslechterde zodanig dat het einde van Ontmoetingscentrum Timpaan nabij was.

In het najaar 2015 werden de verenigingen in Gulpen opnieuw benaderd door de gemeente Gulpen-Wittem voor een plan van een nieuw gemeenschapshuis in combinatie met de Protestantse kerk. Hierbij zou de bestaande Toeristenkerk verbouwd en verlengd worden, zodat deze geschikt zou worden voor multifunctioneel gebruik.
Waarbij een nieuw te vormen beheerstichting de exploitatie voor haar rekening zou nemen. In de beheerstichting zouden de verenigingen en stichtingen die gebruik gaan maken van het nieuwe gemeenschapshuis gezamenlijk met de Protestantse Gemeente Maas en Heuvelland (PGMH), het bestuur vormen.

De gemeente Gulpen-Wittem startte de onderhandelingen met PGMH over de aankoop van de Toeristenkerk en verenigingen en PGMH begonnen met het opstellen van een programma van eisen waaraan het nieuwe gemeenschapshuis annex kerk zou moeten voldoen.

In het najaar 2016 werd een werkgroep opgericht, met vertegenwoordigers van de verenigingen en stichtingen en de PGMH, die de gesprekspartner werd van de gemeente bij de voorbereidingen van de (ver)bouwplannen. 
De onderhandelingen over de aankoop van de Toeristenkerk door de gemeente Gulpen-Wittem duurde langer dan eerst gedacht. Echter in najaar 2017 werd de werkgroep onderdeel van een ontwerpteam dat samen met gemeente Gulpen-Wittem startte met het (ver)bouwproces.

Dit leidde ertoe dat in maart 2018 de architect geselecteerd werd en dat de uitwerking van het plan om te komen tot een nieuw gemeenschapshuis in de loop van 2018 vorm begon te krijgen.

De werkgroep van verenigingen en PGMH hebben de voorbereidende werkzaamheden afgerond en medio oktober 2018 wordt de Stichting Beheer Gemeenschapshuis Gulpen (SBGG) opgericht. 

Eind november werd het bouwkundig plan voor een nieuw gemeenschapshuis gepresenteerd aan de gemeenteraad, omwonenden, belangstellenden, waarbij een groot aantal vertegenwoordigers van verenigingen/stichtingen uit Gulpen aanwezig waren.  De reacties stemmen ons positief.

Inmiddels is het begin 2019 en hoopvol kijkt het bestuur van SBGG uit naar het einde van het jaar, als de verbouw verloopt zoals gepland zou op 1 januari 2020 de gemeentelijk Nieuwjaarsreceptie wellicht in het nieuwe gemeenschapshuis in Gulpen kunnen plaatsvinden.

Een gemeenschapshuis, voor multifunctioneel gebruik, denk aan grote uitvoeringen als toneelvoorstellingen, muzikale uitvoeringen van muziekgezelschappen, Nacht van Gulpen,  carnavalszittingen, uitslagen van verkiezingen, diensten van de protestantse kerk, lezingen van de heemkunde vereniging etc. maar ook de plek voor wekelijkse sociale- en culturele  activiteiten voor bv. ouderen, schilderactiviteiten, vergaderingen etc.
Het nieuwe gemeenschapshuis is een aanvulling op de bestaande voorzieningen bij bv de horeca in Gulpen, maar gezien de ontwikkelingen in de regio zien we dat het exploiteren van grote zalen, zonder multifunctioneel gebruik, zoals hierboven geschetst, steeds lastiger wordt.  
Bij de bouw van het nieuwe gemeenschapshuis staat duurzaamheid op een prominente plek, door het beoogde multifunctionele gebruik is de term duurzaamheid ook van toepassing voor het behouden van bovengenoemde activiteiten in Gulpen. 

Paul Hick,

Voorzitter SBGG